Všeobecné obchodné podmienky

I. VYMEDZENIE POJMOV
II. ÚVODNÉ USTANOVENIA
III. CENA
IV.PODMIENKY OBJEDNANIA TOVARU/SLUŽBY
V. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
VI. PLATOBNÉ PODMIENKY
VII.DODACIE PODMIENKY
VIII. PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU
IX. REKLAMÁCIA
X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prílohy:

Formulár pre vrátenie alebo reklamáciu tovaru

I. Vymedzenie pojmov

1.1 Na účely týchto VOP sa rozumie:

Predávajúcim“ – Ivana Hernandéz – Nožičkovo, so sídlom Masarykova 12, 040 01 Košice, IČO: 511 40 713;

Kupujúcim“ – osoba, ktorá má záujem s predávajúcim uzavrieť alebo s predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom e-shopu internetovej stránky www.nozickovo.sk;

Spotrebiteľom“-  pre účely zákona č. 102/2014 Z.z. je fyzická osoba (kupujúci), ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti

Registrovaným užívateľom“ – osoba, ktorá sa zaregistruje v Internetovom obchode za účelom využívania služieb spojených s on-line registráciou;

Zmluvnými stranami“ – predávajúci a kupujúci;

Zmluvou“ – kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom e-shopu internetovej stránky www.nozickovo.sk;

Internetový obchod/E-shop“ – platforma, umožňujúca vytváranie objednávok zákazníkom a tiež poskytovanie služieb predávajúcim, prevádzkovaná predávajúcim na webových stránkach dostupných na adrese: www.nozickovo.sk. Internetový obchod nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov, pre osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony a pre osoby, ktoré nie sú Spotrebiteľmi.;

Tovarom alebo službou“ – sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu;

Cena“ – čiastka v eurách vrátane DPH, ktorá prináleží predávajúcemu za prevod vlastníckeho práva k produktu zákazníkovi v súlade s kúpnou zmluvou. Cena nezahŕňa náklady na dopravu, pokiaľ nie je uvedené inak;

„Reklamáciou“ – sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutého tovaru/služby;

„Vybavením reklamácie“ – sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovaného tovaru/služby, výmenou tovaru/služby za inú, vrátením ceny účtovanej za poskytnutý tovar/službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny účtovanej za poskytnutý tovar/službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie;

Orgánom dozoru“ – je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha: Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P.O. BOX A-35, Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

II. Úvodné ustanovenia

2.1 Tieto VOP sa vzťahujú na uzatváranie zmlúv, ktorých predmetom je tovar/služba ponúkaná predávajúcim, s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku v e-shope, a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzavretej zmluvy.

2.2 Prijatie týchto VOP je dobrovoľné, ale je nevyhnutné k vytvoreniu účtu a/alebo objednávky alebo rezervácie zo strany kupujúceho.

2.3 Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

III. Cena

3.1 Všetky uvádzané ceny pri tovare/službe sú konečné vrátane DPH.

3.2 Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

IV. Podmienky objednania tovaru/služby

4.1 Po vstupe na stránku e-shopu si kupujúci prehlaida produkty/služby, stránky e-shopu poskytujú stručný popis produktu/služby a uvádzajú ich cenu. Kliknutím na konkrétny produkt alebo službu sa mu zobrazí detail produktu/služby.  Kupujúci pred vložením produktu do košíka vyberie požadovanú veľkosť, požadovanú farbu, počet kusov a iné a klikne na „Pridať do košíka“.

4.2 Po ukončení nákupu kupujúci prechádza k vyplneniu objednávky kliknutím na „Zobraziť košík“ a následne „Skontrolovať a objednať“. Pre dokončenie objednávky je kupujúci povinný vyplniť fakturačné údaje a vybrať požadovaný spôsob dodania produktu a požadovaný spôsob platby.

4.3 Objednávka sa stáva záväznou po kompletnom vyplnení objednávkového formuláru a kliknutí na „Objednať  s povinnosťou platby“.

4.4 Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci notifikačný email, t.j. potvrdenie o doručení objednávky a do jedného pracovného dňa bude kontaktovaný e-mailom za účelom potvrdenia objednávky a obdrží faktúru k úhrade.

4.5 Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

4.6 Kupujúci vykonaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov a je viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru vrátane prepravných nákladov podľa VOP.

V.   Zrušenie objednávky

5.1 Kupujúci môže stornovať svoju objednávku, ktorá ešte nebola vybavená a to najneskôr do doby potvrdenia vybavenia či odoslania objednávky. V tomto prípade je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho, a to zaslaním e-mailu na eshop.nozickovo@gmail.com alebo telefonicky na čísle +421 908 322 418. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

5.2 Ak už kupujúci uhradil kúpnu cenu a náklady na doručenie je povinný oznámiť to predávajúcemu. Predávajúci mu najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia stornovania objednávky vráti peniaze na bankovú účet, z ktorého mu bola kúpna cena uhradená.

5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob (napríklad súčasným predajom na kamennej predajni predávajúceho) alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom predávajúcim.

5.4 V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené najneskôr do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého zaplatil, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

VI. Platobné podmienky

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za produkt/službu kúpnu cenu. Cena prepravy nie je zahrnutá v cene tovaru.

6.2 Za tovar/službu v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a| na dobierku (kupujúci platí priamo kuriérovi, pošte pri preberaní tovaru)

b| na základe zálohovej faktúry – vopred. Tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov prevodom na bankový účet predávajúceho.

c| v hotovosti pri osobnom prevzatí priamo na kamennej predajni predávajúceho.

6.3 V prípade neobdržania platby kupujúcim ak si zvolil platbu vopred, tj. platbu bankovým prevodom, predávajúci môže kontaktovať kupujúceho s výzvou k zaplateniu. Nezaplatenie do 7 dní od potvrdenia objednávky, bude mať za následok neprijatie ponuky obsiahnutej v objednávke kupujúceho a predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

6.4 Pokiaľ si kupujúci zvolí platbu na dobierku, je povinný vykonať platbu pri obdržaní zásielky. Odmietnutím prijatia zásielky i v dodatočnej lehote k vyzdvihnutiu, zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

6.5 V každej zásielke s objednaným tovarom bude ako daňový doklad priložená faktúra. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady. Uzavretím zmluvy kupujúci súhlasí s tým, že faktúra prípadne doklad nahradzujúci faktúru za objednaný a zakúpený tovar, mu bude zo strany predávajúceho poskytnutá výhradne v elektronickej podobe (elektronická faktúra), a to zaslaním na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke.

6.6 Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.nozickovo.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

VII. Dodacie podmienky

7.1 Dodanie produktu kupujúcemu je spoplatnené, pokiaľ kúpna zmluva neurčí inak. Predávajúci umožňuje kupujúcemu najmä nasledujúce spôsoby doručenia alebo prevzatia produktu:

a) Poštovou zásielkou Slovenskou poštou.

b) Kuriérnou zásielkou DPD.

7.2 Dostupné metódy doručovania môžu závisieť na spôsobe platby vybraného kupujúcim7.3 Predávajúci sa zaväzuje odoslať tovar v čo najkratšom termíne, najneskôr však v lehote 3 pracovných dní od doručenia platby na účet predávajúceho, prípadne do 2 pracovných dní v prípade platby na dobierku.

7.4 Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné podľa tarify Slovenskej pošty alebo vybraného dopravcu. Pri osobnom prevzatí tovaru si predávajúci poplatok neúčtuje.

7.5 Predávajúci účtuje kupujúcemu poštovné vo výške:

3,45 Eur poštovou zásielkou Slovenskou poštou (na dobierku)

5,10 Eur kuriérnou zásielkou DPD (na dobierku)

2,25 Eur poštovou zásielkou Slovenskou poštou (platba prevodom vopred)

3,90 Eur kuriérnou zásielkou DPD (platba prevodom vopred)

VIII. Právo odstúpiť od zmluvy a vrátenie tovaru

8.1 Kupujúci, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, má v súlade s ustanovením § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru zakúpeného na e-shope. K zachovaniu lehoty stačí, ak kupujúci v posledný deň lehoty vykoná prehlásenie predávajúcemu – t.j. jednoznačné prehlásenie, ktorým informuje o svojom odstúpení od zmluvy podľa bodu 8.4.

8.2 Tovar zakúpený v kamennej predajni nie je možné vrátiť. Žiadny právny predpis nepriznáva kupujúcemu ako spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru zakúpeného v tzv. kamennom obchode. Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

8.3 Obuv a jeho doplnky zakúpené na kamennej predajni je možné nepoužité, nenosené v pôvodnom obale vymeniť na kamennej predajni za iný tovar do 7 dní od dňa zakúpenia. Obuv musí byť nepoužitá a nepoškodená s kúpnym dokladom, v kompletnom originálnom obale, so všetkými pôvodnými visačkami a nálepkami. Splnenie všetkých uvedených podmienok nutných k výmene obuvi posudzuje zamestnanec kamennej predajne.

8.4 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. e-mailom alebo listom zaslaným poštou) na adrese predávajúceho Ivana Hernández – Nožičkovo, Masarykova 12, 040 01 Košice alebo e-mailom na adrese: eshop.nozickovo@gmail.com.

8.5 Kupujúci je povinný vrátiť tovar v neporušenom stave, pôvodnom obale, zabalený poštou na vyššie uvedenú adresu predávajúceho alebo osobne v kamennej predajni predávajúceho na Jesennej 2 v Košiciach. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

8.6 Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

8.7. K tovaru je potrebné priložiť dokument, v ktorom je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý chce kupujúci peniaze zaslať alebo údaje o tovare, za ktorý ho chce kupujúci vymeniť, faktúru, telefonický a e-mailový kontakt na kupujúceho.

8.8 V prípade, že nebudú splnené podmienky spomenuté vyššie, tovar bude vrátený kupujúcemu späť na jeho náklady.

8.9 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní po doručení tovaru na vyššie uvedenú adresu predávajúceho alebo osobne na kamennej predajni predávajúceho.

IX. Reklamácia

9.1 Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru, tovar riadne skontrolovať. V prípade zistenia rozdielov medzi tovarom uvedeným vo faktúre a skutočne dodaným tovarom, je kupujúci povinný o tom informovať predávajúceho bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adrese eshop.nozickovo@gmail.com.

9.2 Záručná doba na všetky výrobky je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho. Záručnou dobou sa rozumie obdobie, počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje úžitkové vlastnosti. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby alebo materiálové chyby, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržiavaní doporučeného spôsobu ošetrovania výrobku. Uplynutím záručnej doby možnosť uplatnenia reklamácie zaniká. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie požívanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie základných pravidiel údržby. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, nakoľko životnosť výrobku je úzko naviazaná na správne ošetrovanie a zaobchádzanie s výrobkom. Životnosť výrobku môže byť výrazne skrátená intenzitou používania.

9.3 Predávajúci zodpovedá za vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Vady tovaru a nároky z toho vyplývajúce musia byť uplatnené kupujúcim do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej lehoty zaniká právo na uplatnenie reklamácie v celom rozsahu. Reklamácie si kupujúci uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený.

9.4 K reklamáciám výrobkov predávajúci vyžaduje vyjadrenie výrobcu, ktoré je pre predávajúceho smerodajné.

9.5 Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa vada objaví. Ďalšie požívanie poškodeného tovaru môže zapríčiniť zväčšenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie.

9.6 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornými zásahmi, nevhodnou údržbou, nevhodným čistením, praním v práčke, zakázanými úpravami, nevhodným skladovaním, nevhodným sušením (napríklad pri zdroji tepla), či bežným a mechanickým opotrebením výrobku (ako sú zodraté špičky v dôsledku šúchania, alebo zošúchané podrážky, či blednutie textilu jeho praním). Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave, respektíve o dobu, počas ktorej nemohol kupujúci tovar riadne používať.

9.7 Za odstrániteľné vady sa považujú také vady tovaru, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom neutrpia úžitkové vlastnosti výrobku. Za reklamáciu sa nepovažuje bežné opotrebenie tovaru počas trvania záručnej doby a s ním súvisiaca zhoršená kvalita výrobku. Vykonanie opravy odstrániteľných vád v záručnej dobe je bezplatné. O „opätovnom vyskytnutí sa vady po oprave“ možno hovoriť, len ak sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá nebola ešte reklamovaná.

9.8 V prípade výskytu neodstrániteľnej vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, môže predávajúci tovar vymeniť za nový alebo vrátiť peniaze kupujúcemu. Vrátenie peňazí kupujúcemu platí aj v prípade, že sa na výrobku 3x zopakovala tá istá odstrániteľná chyba, alebo ak reklamácia nebola vybavená v zákonom stanovenej lehote, pokiaľ nebolo v dohode medzi kupujúcim a predávajúcim určené inak.

9.9 Za chybu tovaru nemožno pokladať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia prípadne nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

POSTUP PRI REKLAMÁCIÁCH

9.10 V prípade reklamácie kupujúci  upozorňuje, že reklamovaný tovar musí byť očistený a suchý. Dvojročná záruka sa vzťahuje na výrobné vady a vady materiálu ako napr. rozlepovanie, páranie švov, praskanie materiálu, nefunkčnosť suchých zipsov, zipsov a podobne. Na škody spôsobené užívaním (vady spôsobené mechanických poškodením – ošúchanie, predratie, potrhanie, prepichnutie, zápach, okopanie a pod.) sa záruka nevzťahuje a reklamácia bude automaticky zamietnutá.

9.11 O postupe pri reklamovaní tovaru sa kupujúci informuje e-mailom na eshop.nozickovo@gmail.com, prípadne telefonicky na +421 908 322 418. Pre rýchlosť vybavenia má kupujúci možnosť priniesť  tovar na prevádzku predávajúceho: Nožičkovo, Jesenná 2, 040 01 Košice alebo má možnosť ho zaslať ako balík na adresu: Ivana Hernández – Nožičkovo, Masarykova 12, 040 01 Košice.

9.12 V prípade zasielania reklamovaného výrobku začína lehota na vybavenie reklamácie plynúť dňom prevzatia balíka.

9.13 Pri zasielaní reklamácie je nevyhnutné priložiť:

daňový doklad (faktúru)

záručný list (ak bol k tovaru priložený)

popis závady – dôvod reklamácie

kontaktné údaje – meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo

9.14 Kupujúci je povinný čo najpresnejšie opísať chybu, pre ktorú tovar reklamuje.

9.15 Pre uľahčenie reklamácie kupujúci použije Formulár pre vrátenie alebo reklamáciu tovaru uvedený v úvode týchto VOP ako príloha, ktorý pomôže správne reklamáciu spísať.

9.16 Z reklamácie musí byť zrejmé, kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu), telefonický a e-mailový kontakt na kupujúceho, predmet reklamácie, prípadne čoho sa kupujúci domáha, komu je reklamácia adresovaná, dátum podania reklamácie, podpis kupujúceho alebo podpis oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

9.17 Reklamácia, ktorá je oprávnená, je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci.

9.18 Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Začína dňom prijatia tovaru od kupujúceho. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. O vybavení reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu písomný doklad, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na e-mailovú adresu.

9.19 Pokiaľ kupujúci ako spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

X. Ochrana osobných údajov

10.1 Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Predávajúci ako prevádzkovateľ e-shopu a webovej stránky www.nozickovo.sk  je zodpovedný za ochranu osobných údajov spracúvaných v rámci e- shopu.

10.2 Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.3 Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov sú upravené v separátnom dokumente s názvom „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“ dostupnom v internetovom obchode v časti Ochrana osobných údajov.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto VOP vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.3.2019.

11.2 Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára v slovenskom jazyku.

11.3 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a dopĺňať tieto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.  Povinnosť oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho. Pri objednávaní tovaru/služby sú pre kupujúceho záväzné VOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky.

11.4 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a sú pre obe strany záväzné.

11.5 Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že si prečítal VOP ako aj Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a zaväzuje sa ich dodržiavať.

11.6 Tieto VOP  sú k dispozícií na kamennej predajni predávajúceho k nahliadnutiu kupujúcim ako aj zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

11.7 Na otázky týmito VOP výslovne neupravené sa vzťahuje slovenské právo, najmä zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov., Zákon č. 18/2018 Z.z., Zákon č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákon č. 513/1991 Z.z.

Kontaktné údaje predávajúceho:

  • e-mail pre e-shop: eshop.nozickovo@gmail.com
  • telefón: +421 908 322 418
  • poštová adresa: Ivana Hernández – Nožičkovo, Masarykova 12, 040 01 Košice
  • číslo účtu (Všeobecná úverová banka, s.r.o.): SK80 0200 0000 0038 7412 2053
  • zodpovedný vedúci pre eshop: Mgr. Ivana Hernández (nozickovo@gmail.com)
Close Menu
×

Cart